VEDTÆGTER
Kontigent og inmeldelse
Grimhøjgaard, lidt historie
Vores "fælleseje" - kan lånes af medlemmer
JÆGERNE AARHUS
Højbyhus 1A
8462 Harlev
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Vedtægter for "Jægerne" Århus
 

1.0

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er : Jægerne Aarhus

 

1.2

Foreningens hjemsted er: Højbyhus 1A 8462 Harlev

 

 

 

2.0

Forholdet til Danmarks Jægerforbund m.fl.

2.1

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.3

Foreningen skal arbejde for, samt støtte alle tiltag til samarbejde mellem jagtforeninger i Århus og øvrige foreninger tilsluttet Danmarks Jægerforbund.

 

 

3.0

Formål og opgaver

3.1

Foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

3.2

At drive begrænset og kontrolleret jagt i forhold til areal og vildtbestand.

3.3

At fremme jagtkultur og fauna gennem god vildtpleje og jagtmoral.

3.4

At fremme medlemmernes kendskab til, samt skydning med både riffel og haglbøsse - altså flugt- og riffelskydning, også som sport.

 

 

4.0

Optagelse

4.1

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2

Der optages (O)rdinære - (S)enior - (J)unior - (F)amilie - (Æ)res og (X)ordinære medlemmer. Alle undtagen (X)ordinære og (F)amilie  får JÆGER gennem foreningen og kan deltage i foreningens aktiviteter.

 

 

5.0

Ophør

5.1

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance til foreningen, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

5.4

Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

 

6.0

Kontingent og hæftelse

6.1

Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen fastsat, årligt kontingent.

6.2

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 

7.0

Ordinær generalforsamling

7.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, den 1´ste torsdag i november. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ´s medlemsblad JÆGER og på DJ's hjemmeside under foreningsnyt, samt vor egen hjemme-side: www.jaegerne-aarhus.dk

7.4

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
 

 

 

1.
2.
 
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.                                                                                                                      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste Ordinære generalforsamling (formandens beretning)
Fremlæggelse af det sidste reviderede årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand (lige år)
Valg af kasserer (ulige år)
Valg af 3-5 bestyrelses medlemmer
Valg af 1-2 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

 

 

8.0

Ekstraordinær generalforsamling
 

8.1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst én uges varsel.

 

9.0

Afstemninger

9.1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2

Hvert medlem har én stemme.

9.3

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.4

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

 

10.0

Bestyrelsen

10.1

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

10.3

Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

10.6

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.8

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær- næstformandens stemme afgørende.

10.10

Jagtleder er øverste myndighed ved foreningens fællesjagter, dog bestemmes jagtens omfang af bestyrelsen.

 

11.0

Tegningsret.

11.1

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12.0

Formue og regnskabsår

12.1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

12.2

Regnskabsåret er 01.10.  - 30.09.

 

13.0

Revision

13.1

Revisoren eller revisor suppleanten, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen  administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2

Revisor og/ eller revisorsuppleant kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor/suppleant.

 

14.0

Sammenslutning

14.1

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende, fælles lokalforening.

 

Hasle-Århus V
December 1998.
(incl. ændringer nov.1999 & nov. 2001, samt nov. 2004 & nov. 2005)