JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Referat generalforsamling 2. november 2006

Formanden bad kl. 19.00 om ro og orden! Bød velkommen og takkede de mange fremmødte og udtrykte håb om en seriøs og sober general forsamling. Derefter gik vi over til dagsordenen:

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Colmorn – som blev valgt uden modkandidater. PC takkede for valget, og startede med at konstatere, at indkaldelsen havde været på vor egen hjemmeside, på forbundets hjemmeside siden den 7/9-06 og var i JÆGER no. 11, dette var nok iflg. ham lidt sent, men der var intet om nogen tidsfrist nævnt i vore vedtægter, bør nok være i sept/oktober for eftertiden. --- gav herefter ordet til formanden…

PEP forklarede kort, at hvorfor indkaldelsen ikke havde været i JÆGER noget tidligere – var indtastet 7/9-06 – måtte bero på en ”EDB fejl”. Det så lige så underligt ud med vores jagttegns-kursus og vi vil forsøge at gøre det bedre for eftertiden.

Pkt. 2 - Formandens beretning
Jeg vil starte med at byde alle velkommen, til denne vor årlige ordinære general-forsamling, det er rigtig rart som formand, at se så mange ansigter, både gammel kendte, samt ikke mindst ”nye” – dette fremmøde håber og tror jeg på, er fordi i medlemmer ”gider” jeres forening, det lover godt for fremtiden.

Jeg håber og tror, at vi får en god og saglig aften, samt ikke mindst, hvad der er meget vigtigt, får de ”rigtige” folk valgt ind i bestyrelsen. Jeg vil her gerne lige tilføje, at der i vor forening er utrolig mange mennesker som laver en stor indsats til gavn for os alle. Det kan ikke være rigtigt, at når disse for egen regning ”rundsender e-mails eller smsér” …så skal de pågældende ikke overfuses i telefonen og kaldes alle mulige ukvemsord!!! Det er som regel aktiviteter eller budskaber som bestyrelsen står bag, så det rigtige forum at få luftet sin ”utilfredshed” på, ville være at svare igen – enten på e-mail eller sms'en, så kan og skal bestyrelsen nok svare den pågældende tilbage. Det er endnu mere beskæmmende når disse ”uro elementer” så ikke engang ”gider” at møde op på generalforsamlingen og her fortælle om hvad de er så utilfredse med?

Vi har i det år som er gået, heldigvis modsat sidste år, kunnet arbejde med aktiviteter fremad rettet og til glæde for alle medlemmer. Retssagen mod foreningen er dog heldigvis et overstået kapitel og afsluttet til vor fordel.

Vi har også, igen i det forgangne år været meget aktive, vi har selvfølgelig afholdt vore 2 x månedlige klubaftener, disse med et meget jævnt og stabilt besøgstal. Dertil kommer så vor række af planlagte arrangementer, i flæng vil jeg nævne vor tur til Tyskland i januar, vor årlige tradition med en rævejagt kombineret med vor julefrokost, desværre igen uden en ræv på paraden, vi havde også med mindre succes en tidligere vor juletræsdag med hygge, håber vi i år kan gøre det bedre – husk at købe et træ.

Vort jagttegnskursus sidste år var med 2 x undervisningsaftener, dog manglede der elever til Arnold´s hold om onsdagen, hvorfor vi i år er tilbage i gammel gænge, vi starter i år den 13. november og ud fra forhånds interessen, så bliver det også i år med mange deltagere, som igen kræver beredvillig hjælp fra foreningens mange flugtskydningsinstruktører. Vi deltog med max. antal delegerede på DJ´s regionsmøde i Randers og igen pga. den megen uro som har været i DJ med ligeså mange på det ekstraordinære møde i Hadsten. Her blev Lars Kolling , med stor majoritet valgt som Region 4´s hovedbestyrelsesmedlem, stor tak fra os til Tage Madsen for hans mangeårige virke til gavn for regionen. Vi har afholdt foredrag om jagt og etik ved Bent Ballegård, et foredrag med vildtkonsulent Per Leth fra Fussingø, var mødemæssigt en rigtig stor succes, men desværre udeblev Per Leth…han havde glemt det!! Vi havde ligeledes et rigtigt godt fremmøde og foredrag m.m. af Michael Simonsen om schweishunde og arbejdet hermed, MS øste meget beredvilligt af sin store viden og dette i et sprog alle kunne forstå.

En af vor ”sikre” succes'er er den 16. maj´s ”Bukketræf” og 2006 var ingen undtagelse, og igen var det heldigvis en ”relativ” ny jæger som vandt, nemlig Philip Davidsen , med en pæn buk fra Djursland. Sankt Hans aften, blev igen i år afholdt i samarbejde med motorcykelklubben dog denne gang hos os, og det var med rigtig mange mennesker og meget hyggeligt samvær.

Vore årlige arrangementer i samarbejde med Purhus Jagtforening, er efterhånden blevet en ”god tradition” og trækker rimeligt med deltagere, dog er der altid plads til flere. Vor ”jagtsti” konkurrence her hos os, var hyggelig og trak som vanlig noget ud, men alle havde en god dag. ”Årets Andejæger” hos dem, blev afholdt i godt vejr og med en god stemning, og mit fromme ønske om flere piger var åbenbart blevet hørt! I år deltog i hvert fald 3, så præmien kom på andre hænder, idet Vivian vandt damerækken, ”Årets Andejæger” blev for anden gang Kim Mølgaard.

Vi har også igen, med Leon´s indsats kunnet ”fylde” en hel turbåd til en fisketur på det berømte ”Gule Rev” – det er en oplevelse. Vi har afholdt en god dag og et meget stort arrangement i Langå i samarbejde med Bøssemageren og Langå Jagtforening, speciel møntet på nye jægere, men selvfølgelig også os andre, her var udstilling af dyre Browning og Beretta bøsser, som man endda kunne prøveskyde, en rigtig god dag, som godt må gentages. Vi havde en rigtig god og hyggelig klubaften, med præmieoverrækkelse til de dygtige skytter fra ”Årets Andejæger” – dog måtte andre/flere end præmietagerne gerne møde op, om ikke andet så for at klappe af de brave skytter! ”Høstfest” på Bispetorv, som foreningen på vegne af forbundet har været primusmotor for i 7 år, blev i år desværre aflyst pga. misforståelser imellem arrangørerne og kommunen, men vi stiller selvfølgelig op, hvis det kommer igen i 2007, for det er en rigtig god profilering af jagt og jægere. Vi har afholdt riffelteoriaften, med mange deltagere som også igen var med til opfølgningen/praktikken på hjortebanen i Ørre, mange var godt skydende og erhvervede det Svenske Elgskydemærke, der har været arrangeret flere ture til hjortebanen i Grenå og Ørre og mange skyder stadigvæk i Allingåbro, desværre kunne vi igen, ikke stille hold til kredsriffelskydningen i Gylling – det skal vi gøre bedre næste år. Vi har også i år afholdt, og haft folk på genladningskursus og organisations-kursus. Vort jagttegnskursus og mobilskydning har erholdt udgifterne til yderligere at få uddannet flugtskydningsinstruktørere og få disse klædt ens på.

Vi har inden året rinder ud, rigtig mange arrangementer planlagt, vildtspisning nu på lørdag den 4. november, nyjægerjagt den 18. november på Løvenholt Gods, drivjagt til Tyskland 14-17. december, ligesom jeg håber at alle køber ”et gavekort” til juletræ så vi kan ”genoptage” denne hyggelige dag.

En af de sidste ting jeg vil nævne her er, brug vor www.jaegerne-aarhus.dk – den har stadig samme høje og hurtige niveau som det jeg nævnte sidste år, tak til Nicolai. Så har I noget som kunne være af almen interesse, eller ønsker I at se hvad og hvor i foreningen, så kig ind!

Jeg vil slutte med at takke alle de medlemmer, som i løbet af året velvilligt stiller op når foreningen har behov for hjælp, især en tak til dem som tager initiativer til arrangementer og aktiviteter til glæde for alle – uden disse ildsjæle, var mange ting endda meget sværere! Vanen tro – slutter jeg igen med en stor tak til baren og i år også til de mange folk som har hjulpet til med mobilskydninger og DYPÅNG arrangementer, for uden pengene disse aktiviteter indbringer, ville det se skidt ud!

Det var sidste ord, i denne omgang og jeg giver ordet videre.

Knæk & Bræk

Per Evan Petersen

Pkt. 2.1 - Beretning fra udvalgene

Baren: igen i år et af vore gode udvalg, med et pænt og nødvendigt overskud til foreningen.

Info- & Aktivitetsudvalg: se aktiviteter under ”formandens beretning”

Haglbøsseudvalg: Mølgaard efterlyste flere deltagere til vor ”Årets Andejæger” – så havde vi haft et godt arrangement i Langå, det vil vi gentage næste år, så husk at kom.

Mobilskydning: Vi har siden vi startede med vore ”mobil- / polterskydninger, været ude rigtig mange gange og trukket store veksler på de mange frivillige i foreningen som weekend efter weekend og endog på hverdage tager fri og stiller op for os, dette for både at promovere og tjene penge til vores forening.

Sidste skud på stammen er vor deltagelse i eventfirmaet DYPÅNG´s aktiviteter, hvor de samme frivillige hjælpere har taget arbejdsfri, da disse typisk foregår på hverdage – altså en normal arbejdsdag – mange tak for dette.

Vi har været ude 13 x til polterskydninger og skudt med godt 200 personer, maskinerne har været udlejet 4 x til jagtkonsortier og for DYPÅNG har vi stillet op 5 gange, i korte tal ser året således ud:

Maskiner og hjælpere har betjent – ca. 800 personer – og har kastet ca. 12.000 lerduer -

Bøsserne har afskudt ca. 10.000 skud – og vi har omsat ca. 110.000 kr. og indkøbt diverse grej til foreningen og skydeveste til hjælpere for ca. 60.000 kr.

Mobilskydningen har for denne store indsats ”belønnet” 7 hjælpere med 750 kr./gang de har hjulpet – i alt 13 x = 9.750,00 kr., disse penge er ”øremærket” til jagten i Tyskland den 14-16. december 2006, ligesom 8 hjælpere allerede har ydet en tilsvarende indsats, så der er ”hensat” det samme beløb til brug i 2007.

Hundeudvalg: Ingen aktiviteter i 2006 - kontakt bestyrelsen, hvis I har interesse i nye tiltag i det kommende år.

Riffel: Vi er rigtig mange ”aktive” riffelskytter i foreningen og jeg kan se og høre fra bl.a. vore jagttegnselever at riffelskydning også er en interesse som ”de nye” har, det kan næsten ikke gå stærkt nok med at få en riffel og bestå riffelprøven.

Vi har i riffeludvalget haft et godt og aktivt program, selvfølgelig både med plusser og minusser. PEP afholdte en teoriaften hvor rigtig mange aflagde og bestod teoriprøverne til riffelmærket og hjortemærket, denne fulgtes op af 2 x besøg på hjortebanen i Ørre, hvor vi den ene gang skød til den ”svenske elgprøve” – der deltog 18 skytter og blev skudt til både sølv og bronze mærker. Anden gang hvor vi skulle have skudt til ”Årets Hjortejæger” var vi 19 deltagere, men skydningen desværre af en så ”blandet” kvalitet at hverken mærker og præmie kom i brug.

Desuden har PEP flere gange (i alt 5) arrangeret nogle ”formiddagsskydninger” på Hjortebanen i Grenå, dette har været populært, men selvfølgelig været forbeholdt for de som havde mulighed for at tage fri, dette vil blive gentaget i 2007. Ole Nielsen arrangerede mellem jul/nytår, ligeledes en skydning i Grenå, her havde alle deltagende en god dag.

Vi var meget opsatte på at gøre en god figur ved kredsriffelskydningen i Gylling skov, og der blev også gjort en indsats for at samle folk, men det er åbenbart meget svært ligeså snart det er en ”konkurrence”…. Vi vil prøve igen til næste år, og der måske gøre en ”ekstra indsats” så det bliver attraktivt at deltage og skyde for ”Jægerne-Aarhus”

Mange af vore medlemmer besøger også jævnligt andre riffelbaner i regionen, og især banen i Allingåbro er meget benyttet, forsæt med det, for husk ”ØVELSE GØR MESTER”

Der bliver arbejdet på et samlet program for vore riffelskydnings aktiviteter, så hold øje med hjemmesiden og tilmeld dig hvis det er noget du vil med til, så er det lettere for os at arrangere noget.

Jagthorn: Ingen aktiviteter i 2006 - kontakt bestyrelsen, hvis I har interesse i nye tiltag i det kommende år.

Nyjægerudvalg: se aktiviteter under ”formandens beretning”

Jagtsti: Ingen aktiviteter i 2006 - kontakt bestyrelsen, hvis I har interesse i nye tiltag i det kommende år.

Pkt. 3 - Kassernes aflæggelse af revideret regnskab
Vi har i foreningen desværre måttet sige farvel til Torben Jessing , han kunne af helbredsmæssige årsager ikke længere varetage jobbet som vor kasserer. Da ”fratrædelsen” skete i sensommeren og der derfor ikke var mange ”aktive” måneder til vor ordinære generalforsamling, valgte bestyrelsen – efter samråd med DJ – at ”udpege” en i bestyrelsen, som så sammen med TJ skulle færdiggøre regnskabet. Nicolai påtog sig opgaven, som dog viste sig at være lidt større, end først antaget, derfor er regnskabet desværre ikke ”gennemgået og godkendt” af bestyrelse og revisor. PEP sagde at dette kunne løses på 2 måder, enten at generalforsamlingen 2006, blev stoppet her og nu, og efterfølgende indkaldt til en ”ekstra ordinær generalforsamling” eller en anden løsning kunne være at de fremmødte inden den 30.11.2006 fik fremsendt et revideret og godkendt regnskab med posten, og at dette så efterfølgende også opfattes som godkendt af generalforsamlingen. Forsamlingen vedtog med stor enighed den sidst skitserede løsning.

Pkt. 4 - Indkomne forslag
1. Forslag af Per Evan – udfra et ønske om at ”vor jagtforening” forsat skal kunne udvikle sig til gavn for os alle: - A t vi ”vælger”en HUSMAND M/K …som så får en ”skilling” for at holde rent og rydde op, både i foreningen og udenfor. En evt. rimelig betaling kunne være ”kontingentfri”

- Forslaget blev vedtaget og PEP kunne fortælle at Vivian Veng, var villig til at påtage sig jobbet, hun blev ”valgt” med stor applaus. Nærmere regler fastsættes og nedskrives af bestyrelsen.

2. Fremsendt af Jørgen Gahrn Møller: At vi udmelder os af JFAK.

Begrundelsen herfor er at foreningen nu har brugt næsten 3 år, samt mange ressourcer m.m. på at ”blive kvit” med fortiden og dermed Louie Andersen, derfor mener jeg ikke at vi kan støtte et samarbejde/forening hvor han kan have en så fremtrædende post som kasserer. Kan forklares yderligere på generalforsamlingen. Da JGM desværre ikke selv kunne møde til generalforsamlingen, havde han telefonisk meddelt PEP at forslaget gerne måtte trækkes, hvis der var stor modstand imod det!! PEP forklarede hvad JFAK var for en størrelse og at vi selv (PEP) i en årrække havde siddet i bestyrelsen, men at der var ”vendt meget op og ned” på JFAK siden Arnold, trådte tilbage som formand, og det nu var besluttet at JFAK skulle være et politisk organ for jægere i Århus Kommune….

- Efter nogen debat, blev forslaget vedtaget. Bestyrelsen sørger for det fornødne iht. JFAK´s vedtægter.

Pkt. 5 - Kontingent for 2005
Dette er pristalsreguleret fra DJ, og vi regulerede iht. hertil – dvs. : Ordinære medlemmer kr. 675,00 en stigning på 25 kr. – X-Ordinære uændret kr. 150,00 – Ungdomsmedlemmer kr. 425,00 en stigning på 25 kr. – Senior kr. 425,00 en stigning på 25 kr. og Husstand kr. 250,00 uændret.

Pkt. 6 - Valg af formand
PEP var villig til genvalg og blev valgt.

Pkt. 7 - Valg af kasserer - TJ er fratrådt før tid pga. sygdom
Nicolai, som havde lavet regnskabet siden i sommers, ønskede ikke at stille op, hverken til bestyrelsen eller kassererposten. Jørgen Veng blev foreslået – var villig til valg og blev valgt uden modkandidater – dog kun for 1 år, for at bringe orden i valgrækkefølgen igen.

Pkt. 8 - Valg af bestyrelses medlemmer
Her skulle vælges folk til 3 bestyrelsespladser. Her talte vi lidt om procedure m.m. og enedes om at såfremt der var kandidater nok, blev de med færrest stemmer, automatisk foreningens suppleanter (5 personer stillede op) - (disse er altid inviterede til bestyrelsesmøder).

  • Leon Christensen - ønsker ikke genvalg - i stedet valgtes Henrik Stampe med 35 stemmer, for 2 år.
  • Jesper Sønderby - villig til genvalg - og fik næstflest (30) stemmer og forsætter til næste år, hvor han er på valg igen, da han sidder på en supp. plads fra 2005.
  • Nicolai Iversen - ønsker at træde ud af bestyrelsen - Her blev Poul Court Johansen valgt med 25 stemmer.

Pkt. 9 - Valg af suppleanter – nuværende Jørgen Veng
jf. ovenfor besluttede procedure valgtes: John Højager med 17 stemmer som 1´ste suppl. Jan Frisk med 16 stemmer som 2´den suppl.

Pkt. 10 - Valg af udvalg - se ovenfor
alle tager en tørn mere.

Pkt. 11  - Valg af 2 revisorer og 2 supp
Rene Lindgård Nielsen ogClaus Storkholm blev valgt til revisorer

Poul Højager og Jens Chr. Johansen blev valgt til revisorsuppleanter.

Pkt. 12 - Eventuelt
Uddeling ”Rovvildt- & Initiativ pokalerne”

Ingen havde i år medbragt ”Krage/Skadeben” og pokalen blev derfor ikke uddelt.

PEP foreslog Vivian Veng som modtager af ” Initiativ pokalen” både for hendes initiativer og forsøg på at få gang i pigeskydninger m.m. og så for hendes store indsats under renovering af vore lokaler.

PEP igen ordet, og takkede forsamlingen for en god og sober tone under generalforsamlingen, herunder især en stor tak til Peter Colmorn, som sikkert havde ledet ”slagets gang”… Peter Colmorn takkede også for ”ro & orden” ….og erklærede hermed generalforsamlingen 2006 for slut!

Vor lodtrækning var hurtigt udsolgt og vanen tro var ”det familien Højben” (denne gang dog Bodil Mølgård) som vandt retten til afskydning af 8'ender hjorten til november.

Herefter var der servering af ”Mexikansk suppe” ….og nogle ”hang fast i baren” til sent ud på natten.

Referent Per Evan