JÆGERNE AARHUS
Højbyhus 1A
8462 Harlev
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

En lille, men genial ide - Spareklubben:

Hvis du også vil være med i  SPAREKLUBBEN så ring til Kim Mølgård på 20150140 eller Jørgen Veng på 29209435

Spareklubben Jægerne Aarhus – stiftet 6. Marts. 2008.

 § 1  - formål:

At gøre det økonomisk muligt for så mange som muligt at lave en opsparing til jagt, primært til en fællesjagt i udlandet i forenings regi eller en jagt som 3 til flere medlemmer deltager i.  Hvorhen vi skal og så videre aftales på et fællesmøde 1 x årligt.

 § 2 – medlemmer & deltagere:

Alle personer som er medlem af Jægerne Aarhus, enten som  Ordinær – X-ordinær – H-familie – Senior – Ungdoms – Familie eller Kursist , under Danmarks Jægerforbund, kan optages som medlem af ”spareklubben” dog kan der max optages  40 medlemmer – lig antallet af boksrum, flere interesserede, så tager vi stilling derfra.

 § 3 – økonomi & indbetalinger:

Opstarts/indmeldelses indskud pr. deltager kr. 100 – som skal indbetales ved start. For at der skal være ”lidt liv” i kassen, skal der minimum 1 x om måneden – på en foreningsaften – indbetales til spareklubben, et ”fornuftigt” beløb vil være 1/10 af det beløb, som den besluttede jagttur koster – så vil der være tilstrækkeligt sparet op, den dag betalingen for en sådan jagt forfalder, vælger man mindre indbetalinger, skal differencen mellem jagtens pris og det opsparede beløb, indbetales min. 14 dage førend betalingen for jagten forfalder.  Indbetales der mønter, må disse ikke have en mindre værdi end 5 kroner – 25/50 ører og ½ kroner går i Sparebøtten til Jægernes Naturfond. Der må selvfølgelig altid, når medlemmer mødes i foreningen indbetales i ens boksrum, dog opgøres indbetalingerne kun 1 x månedlig – typisk sidste eller første torsdag i måneden, og det enkeltes medlems saldo opgøres hver gang og sendes til ”spareren” enten via e-mail eller sms, således at alle har en mulighed for at se resultatet.

 § 4 – ”BESTYRELSE” – styring.

Spareklubben vælger 2 x personer som hver får udleveret 1 af de 2 nøgler som behøves samtidig for at låse boksen op.  De 2 mødes så den ene gang om måneden og tømmer boksrummene og tæller og opgør de enkeltes indsats i måneden der er gået. Den ene person vil være kasserer og ansvarlig for at ajourføre kassebogen og informere ”spareren”. Til formålet oprettes en bankkonto, som oprettes med en fuldmagt, således at hævning kræver min. 2 personer – ”bestyrelsen + evt. jagtleder for den planlagte jagt/tur”

 § 5 – Udbetalinger.

Jv.  ovenstående finder udbetalinger kun sted, når der fælles er truffet beslutning herom, eller hvis 3 til flere, ønsker en ”fællesjagttur” som opfylder kriterierne jv. formåls paragraffen.

Kim Mølgaard & J. Christian Johansen