JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

 

GENERALFORSAMLING JÆGERNE AARHUS

TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2010

Referat

Formanden bød de 33 fremmødte velkommen.

Valg af dirigent:

Tage Madsen valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og formanden fremlagde den 10. mundtlige beretning i foreningens historie.

Formandens beretning:

Jeg vil starte med at byde alle velkommen, til denne vor 10énde ordinære general-forsamling, det er rigtig rart som formand, at se så mange ansigter, både gamle kendte, samt ikke mindst ”nye” – dette fremmøde håber og tror jeg på, er fordi, i medlemmer ”gider” jeres forening, det lover godt for de næste 10 år.

Jeg håber og tror på, at vi får en god og saglig aften. Jeg vil her gerne lige tilføje, at der i vor forening er utrolig mange mennesker som yder en stor indsats til gavn for os alle, som i sikkert ved, så er det ”at man stikker snuden frem” ofte ensbetydende med øretævernes holdeplads, hvilket ikke er fair! Jeg vil gøre opmærksom på at vi i bestyrelsen opfordrer medlemmer som har noget på hjerte – enten dette måtte være ris eller ros!  Så for alles skyld ikke lufte en evt. utilfredshed i ”fælles fora” dette er kun med til at give en dårlig stemning og måske alle ikke er enige med dig/jer Kom i stedet til bestyrelsen og vi kan tage en snak om det! Dette kan enten gøres via en mail til en fra bestyrelsen – som du så får svar på, eller en opringning og så tages det på vort næste bestyrelsesmøde, dette tror jeg ville give ”en gladere forening, til gavn for alle”. Selvfølgelig kan vi i bestyrelsen ikke altid ”føje eller give ret” men så er det dog gudskelov en demokratisk forening, og man kan vælge enten på generalforsamlingen at få det ændret – altså vinde gehør og flertal for sin opfattelse, eller ”kan man ikke lide lugten i bageriet”  ”så tage sit gode tøj og gå” det er da heldigvis det frie valg et demokrati giver.

Vi har i det år som er gået, kunnet arbejde med aktiviteter fremad rettet og til glæde for alle medlemmer. Vi har også, igen i det forgangne år været meget aktive, vi har selvfølgelig afholdt vore 2 x månedlige klubaftener, disse med et meget jævnt og stabilt besøgstal. Vor skytteforening har ligeledes fat i et godt og stabilt publikum på de 2 x månedlige aftener de også afholder. De afholder også masser af arrangementer som yderligere skæpper i vor pengekasse.

Vi er ligesom mange andre foreninger kommet i den situation, at vi også lider under ”folks travle dagligdag” og har derfor har måttet aflyse/undvære at arrangere flere ting som tidligere har været velbesøgte – fastelavn – Sankt Hans – juletræ m.fl. dette er beklageligt, men vel egentligt meget normalt? …. Hvad skal der til for at få folk til at komme?

Dog har vi afholdt en aften med Schweisforeningen´s koordinator Jørgen Olsen fra Silkeborg, dette var både meget interessant og velbesøgt.

En af vor ”sikre” succes'er er den 16. maj´s ”Bukketræf” og 2009 var ingen undtagelse, dog havde vi forudset mange flere fremmødte – da det var vort 10énde bukketræf og det i år endda faldt på en lørdag. Det kulinariske niveau var i hvert fald enormt højt, dette selvfølgelig til glæde for de fremmødte og her en stor tak til Marianne, Palle og Birthe (de 2 sidste er endda ikke med i foreningen). Vinderen blev Ole P&T som endda medbragte 2 bukke  - se mere på hjemmesiden. 

 ”Årets Andejæger” i Purhus, blev afholdt i godt vejr og med en god stemning. ”Årets Andejæger” blev Morten SJ efter spændende omskydning.

Vi har afholdt riffelaften, primært for ”nye jægere” med en håndfuld deltagere. Vi har været af sted igen i år og skyde til det Svenske Elgskydemærke, på Hjortebane i Ørre, ligesom mange stadigvæk skyder i Allingåbro. Kredsriffelskydningen i Gylling, blev på grund af de nye DJ/JKF organisatoriske ændringer ikke afholdt i 2009, men vi har påtaget os opgaven i 2010, i samarbejde med Odderegnens Jægerforbund. Vort jagttegnskursus har betalt udgifterne til yderligere at få uddannet flugtskydningsinstruktører og få disse klædt ens på, samt som tidligere år også betalt og stået for driften af www.jaegerne-aarhus.dk og www.jagtttegn-aarhus.dk ligesom et økonomisk tilskud til foreningen på 100 kroner x antal nye jægere, som også indmeldes hos os, og historikken viser at ca. ½ delen hænger ved.

En af de sidste ting jeg vil nævne her er, brug vor www.jaegerne-aarhus.dk  – det kan ikke være rigtig at jeg næsten er den eneste som oplever noget på ”Diana´s stier?  - send mig billeder, historier m.m. enten via sms/mms eller på en mail, så kan også dine oplevelser deles med andre. 

Jeg vil slutte med at takke alle de medlemmer, som i løbet af året velvilligt stiller op når foreningen har behov for hjælp, især en tak til dem som tager initiativer til arrangementer og aktiviteter til glæde for alle – uden disse ildsjæle, var mange ting endda meget sværere! Vanen tro – slutter jeg igen med en stor tak til baren, til folkene i Skytteforeningen og de mange andre som har givet en hånd med, for uden indtægterne fra disse aktiviteter, ville det se skidt ud! 

Det var sidste ord, i denne omgang og jeg giver ordet videre.

Knæk & Bræk

Per Evan Petersen

Barudvalg:

Et godt år. Der er solgt meget og har givet et godt overskud - læs i regnskaberne

Nyjægerudvalg:

Tage Madsen og Per Evan,  har haft jagttegnskursus med 38 elever, alle indmeldt i foreningen. Bestyrelsen har forsøgt sig med at et initiativ som kaldes Jagtbuddy. Et tilbud til nyjægere om at koble sig på en erfaren jæger og derved deltage i jagter og andet jagtrelateret. I øjeblikket er der 7-8 nyjægere på listen, men der mangler erfarne jægere.

Der bliver hængt en liste med navne, mailadresser og mobilnumre på nyjægere op i foreningen og på wwwèn, sådan at erfarne jægere, som evt. mangler en person til en jagt, hurtigt kan komme i kontakt med en person fra listen.

For at nyjægerudvalget skal udvikle sig skal der komme input fra nyjægerne. Bjørn Krüger Nielsen, tilbød at ”sidde” med.

Info og aktivitetsudvalg: var tidligere Per Evan, men herfra intet nyt, de ansvarlige udvalgsformand skal gerne overtage de aktiviteter PEP tidligere har sørget for, PEP sørger stadigvæk for hjemmesiden, men savner indlæg/billeder/historier m.m. fra medlemmerne.

Haglbøsseudvalg: Kim Mølgaard

3½ skytter af vore deltog i DM, den ½ Poul Court nåede ikke at møde op til kvalifikationerne, men deltog for sjov. Kun en invitation til Purhus. På de lokale skydebaner, har der i år været mange haglbøsseskytter rundt. Hinnerup banen er blevet ændret og er OK, måske skal vi benytte den noget mere?

Årets  Andejæger" er stadigvæk en af vore succeser. Var i år endda rigtig godt besøgt. Præmieoverrækkelser vil følge senere, der skal lige styr på alle pokalerne. Morten SJ blev "Årets Andejæger 2009". Vi skal forsøge at få en bedre kontakt til Purhus Jagtforening og måske besøge deres bane noget mere, og de skal komme her!

Et godt år hvor folk har været rigtig aktive. 

Riffeludvalg:

Har afholdt 2 x skydninger i Ørre en  Hjorte- og en Elgmærke skydninge. Mange  skød guld, sølv og bronze.

Mange flotte skydninger og god øvelse. Vil i den kommende sæson lave flere arrangementer.

Kommende arrangementer vil tidligt komme på nettet, således at vi ved mange tilmeldinger evt. kan nå at udvide skydetiden eller lave et ekstra arrangement. Der kommer mange mennesker.

Hundeudvalg:  intet, hvis der i medlemskaren, er en eller flere som har evner og lyst til at afholde et dressur kursus, hører bestyrelsen meget gerne fra vedkommende.

Jagtstiudvalg:   intet, se i JÆGER for vort jagtsti i regionen.

Skytteforeningen:

Poul Court - Skytteforeningen fungerer godt. Der kommer en del mennesker på klubaftenerne og der afholdes ligeledes mange firmaskydninger og andre arrangementer. Skytteforeningen er blevet en god forretning for Jægerne Århus.

Vil dog gerne se flere mennesker i foreningen, vi har rigelig plads og lyst til alle.

Der mangler også flere frivillige til specielt vore eksterne arrangementer, samt også flere til en eller flere banevagter på klubaftener.

Efter fremlæggelsen fra udvalgene blev formandens beretning efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

Fremlæggelse af regnskab:

Regnskabet var udleveret til forsamlingen og fremlagt af kassereren og blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

Regnskab vedlægges – kommer dog ikke på hjemmesiden, kan evt. rekvireres hos PEP hvis nogen ønsker nærmere granskning.

Indkomne forslag:

Ingen indkomne til generalforsamlingen

Kontingent 2010:

Bestyrelsen forslog, grundet den gode økonomi, at der ikke sker kontingentstigninger i år.  Dette blev vedtaget af generalforsamling.

Valg af bestyrelse:

John Højager var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen for de næste 2 år.

Valg af kasserer:

Ove Bjørnskov Klaus valgt for 2 år

Valg af suppleanter:

På valg - Steen Børsting. Modtager ikke genvalg

Klaus Broch Møller er valgt som ny suppleant til bestyrelsen.

Valg til udvalgene:

Barudvalg: Ove Bjørnskov Klaus

Aktivitetsudvalg: John Højager  

Haglbøsseudvalg: Kim Mølgaard – Mobilskydning Per Evan og Kim Mølgaard

Riffeludvalg: Jørgen Veng

Nyjægerudvalg: Per Evan og Bjørn Krüger

Skytteforeningen:

Jan, Poul, Kaare og Henrik fortsætter i Skytteforeningen. Jan og Poul er hovedansvarlige for foreningens aktiviteter. Der indtjenes mange penge til jagtforeningen. Det må ikke være de samme Tordenskjolds soldater som driver Skytteforeningen. De fortsætter alle. Stig Jørgensen, Bodil Mølgaard og Christian Johansen vil gerne være aktive i skydelokalerne.

Der SKAL flere mennesker til i Skytteforeningen hvis indtjeningen skal fastholdes. Bestyrelsen opfordrede medlemmer til at melde sig.

Valg af 2 revisorer:

Poul Højager blev genvalgt.

Suppleant: Christian Johansen

Evt:

Per Evan har modtaget et brev fra Ole Roed. Jægerne har været udsat for hetz i avisen Politikken pga en påstand om at vi jægere stadigvæk anvender blyhagl…. Det gør vi da ikke!!!!  . Henviser til artikler fra dagspressen, som hænger tilgængeligt på opslagstavlen i foreningen.

Jagtkonsortie i Jægerne Aarhus:

Bestyrelsen fremlagde nogle tanker og overvejelser ang. leje af jagtareal til gavn for foreningens medlemmer.

For det overskud som foreningen evt. kan akkumulere ved sine aktiviteter kan vi måske leje en jagt til gavn for foreningens medlemmer via ”salg” af jagtdage, således at foreningen holdes økonomisk skadefri.

Bestyrelsen ønskede tilkendegivelse fra generalforsamlingen om ideen.

Emnet blev livligt diskuteret og der var mange forskellige holdninger og meninger til emnet.

Nedenstående er uddrag fra diskussionerne:

Der er eksempler fra andre foreninger som er positive, men også nogle negative.

Det er et godt forslag som kan være til gavn for foreningens medlemmer.

Vi skal ikke på grund af et overskud på kr. 40.000 leje jagt.

Nyjægere kan have god gavn af at jagtforeningens initiativ.

Man skal passe på, Stilling Jagtforening har brændt fingrene.

Der er en hvis risiko ved at leje en jagt. Folk bliver trætte af arealet.

Vi skal se på andre foreningers erfaringer med at leje jagtarealer. Det skal være de tilmeldte som står for økonomien.

For nyjægere kunne dette være en god start.

Nyjægere og andre medlemmer kunne invitere andre jægere.

Vi kunne starte med at leje dagjagter og drage vores erfaringer på den måde.

Bestyrelsen fik tilkendegivelser fra forsamlingen og vil med det som udgangspunkt fortsætte diskussionerne i bestyrelsen.

Initiativpris:

Initiativpokalen/pris: Jan Frisk får den for sin store indsats i Skytteforeningen.

Ove Bjørneskov Klaus fik ligeledes anerkendelse for sin indsats i baren og med arbejdet og initiativ med arrangementer.Begge fik bogen ”Gråspurv og Grizzly.”skrevet af vor foredragtholder om jagt i USA – Per Kaufmann.

Bestyrelsen har besluttet at Per og kone skal have et gavekort sådan at han kan gå ud at spise med konen. Det er på grund af at han har leveret en stor indsats, på trods af konens sygdom.

Afslutningsvis blev der ytret ønske om at der i fremtiden ikke bliver røget under generalforsamlingen. Der bør holdes en pause således at der bliver mulighed for at ryge udenfor.

Der bør evt. sættes en udsugning op, dette undersøges af bestyrelsen.

Referent Henrik Stampe