JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

 

Referat af Jægerne Aarhus’s generalforsamling 2010

Referent: Claus Brok Møller

Per E. startede med info de 38 fremmødte medlemmer. ang. manglende annoncering

iht. vedtægter af generalforsamlingen.

Der var ingen indvendinger imod generalforsamlingens indkaldelse så denne kunne startes.

1. Velkomst ved formanden Per Evan:

Jeg vil starte med at byde alle velkommen, til denne vor 11`ete ordinære general-forsamling, det er rigtig rart som afgående formand, at se så mange ansigter, både gamle kendte, samt ikke mindst "nye" – det lover godt.

Jeg håber og tror på, at vi får en god, fornøjelig og saglig aften. Sidste år var jeg lidt inde på "janteloven" og hvordan man bør aflevere sin evt. utilfredshed! Jeg synes stadigvæk at vi skylder hinanden, både en ordentlig omgangstone og at vi undgår sladder og rygter – gå i stedet direkte til dem som "er i bad standing" og spørg dem direkte – sandheden kan tit være meget anderledes… og som et gammelt dansk ordsprog lyder "der skal 10 positive oplevelser til at opveje en negativ" husk det.. og ingen af dem som trods alt laver noget for foreningen gør det dog for at lave noget forkert...

2. Valg af dirigent: Jens Christian blev valgt.

3. Formandens beretning:

Jeg har flere gange gjort anstalter til at træde tilbage som formand, og dette er min uigenkaldelig sidste årsberetning. Jeg har i det forgangne år, slet ikke været så synlig og aktiv, som jeg mener en formand bør og skal være. Dette skyldes ikke at jeg er blevet træt af foreningen, men private årsager, især megen sygdom i familien, som har krævet min tilstedeværelse og i den sparsomme tid som så er tilovers, vil jeg også gerne lidt på jagt.

Vi har i det år som er gået, haft de samme "gamle travere" som vi plejer, vi har selvfølgelig afholdt vore 2 x månedlige klubaftener, disse med et meget jævnt og stabilt besøgstal. Vor skytteforening har ligeledes fat i et godt og stabilt publikum på de 2 x månedlige aftener de også afholder. De afholder også masser af arrangementer som yderligere skæpper i vor pengekasse. Vor mobile trailer har også været godt brugt, men mangler at blive gjort færdig.

Jeg takker for de folk som har hjulpet med til at gøre dette muligt.

En af vore normale "sikre" succes'er er den 16. maj´s "Bukketræf" og dog blev 2010 ikke den succes som den burde, selvom den faldt på en søndag og folk burde have fri, var der kun et lille fremmøde, om det skyldtes at det regnede eller at vore "bedre halvdele" forlangte vores tilstedeværelse – vi kunne altid tage på jagt!! – det ved jeg ikke ? Men de gik i hvert fald glip af en rigtig flot brunch, produceret af Marianne og naboen Birthe, godt styret af Klaus Agner. Vinderen blev Jeppe Holm med en flot 6ènder fra Røsegården, hvorfra også Ibrahim medbragte en – de to bukke fra samme revir, bevidste i hvert fald at det gamle ord – tålmodighed belønnes – er sandt - se i øvrigt mere på hjemmesiden.

"Årets Andejæger" i Purhus, blev også i år afholdt i godt vejr og med en god stemning. "Årets Andejæger" blev Peder Møller. Vi havde ligeledes et hyggelig og morsomt genbesøg af Purhus i skytteforeningen, med efterfølgende hygge og spisning i jagtforeningen.

Vi har været af sted igen i år og skyde til det Svenske Elgskydemærke, på Hjortebane i Ørre, ligesom mange stadigvæk skyder i Allingåbro og jeg har arrangeret flere ture til Hjortebanen i Grenå og haft folk med til skydning i Ulfborg. Vore haglskytter kommer også vidt omkring på de Østjydske baner, og der er efterhånden så mange medlemmer af vor forening som skyder i Hummeluhre, at vi næsten er i flertal derude..

Mit og Tage´s jagttegnskursus har betalt udgifterne kr. 4500 for driften af www.jaegerne-aarhus.dk ligesom et økonomisk tilskud til foreningen på 100 kroner x antal nye jægere, i år kr. 5700, alle disse indmeldes hos os, og historikken viser at ca. ½ delen hænger ved.

En anden ting jeg vil nævne her er, brug vor www.jaegerne-aarhus.dk – det kan ikke være rigtig at jeg næsten er den eneste som oplever noget på "Diana´s stier? - send jeres billeder, historier m.m. enten via sms/mms eller på en mail, enten til Claus Brok Møller eller mig – idet vi fremover deles om at vedligeholde vor hjemmeside, gør det nu og fremover kan også dine oplevelser deles med andre.

Jeg vil også takke alle de medlemmer, som i løbet af året velvilligt stiller op når foreningen har behov for hjælp, især en tak til dem som tager initiativer til arrangementer og aktiviteter til glæde for alle – uden disse ildsjæle, var mange ting endda meget sværere! Vanen tro – igen en stor tak til baren, til folkene i Skytteforeningen og de mange andre som har givet en hånd med.

Og så lige mit allersidste – men absolut noget som jeg er glad og stolt over – Bestyrelsen og jeg, har i samråd med vort hovedbestyrelsmedlem i DJ – Jens Bjørn Andersen – tildelt Ove Bjørnskov Klaus – DJ Aktivitetstegn --- dette gives for en særlig indsats for jagtsagen, samt det store arbejde "Agner" har gjort i foreningen – især siden sin "selvpensionering" --- må vi forsat få glæde af hans energi og initiativer.

Vi har også i bestyrelsen med 100% enighed besluttet....... og det havde jeg noget besvær med! Først skulle jeg finde ud af hvor og hvor mange medlemskaber vedkommende havde og puha, at han er aktiv vidste jeg godt, men jeg mistede næsten pusten.... så måtte jeg få flyttet et af medlemsskaberne og så kunne brikkerne falde på plads...... så det er mig en stor glæde og fornøjelse at udnævne vores alle sammens "grand old man" Poul Court Johansen – til foreningens første ÆRESMEDLEM

Udvalgenes beretninger.

3.1 Barudvalget.

Beretning gives sammen med regnskabet.

3.2 Haglbøsse/mobilskydning udvalget:

Kim Mølgård fortalte om arrangementerne som er afholdt i årets løb. Venskabsdyst imod Purhus som blev en kæmpe succes. Stort fremmøde startende i kælderen og sluttende i jagtforeningen.

2 gange var man inviteret til Purhus hvor den ene gang var med stort fremmøde. Et antal som man kendte til på banen da vi dukkede op. Der havde været en spejder ude.

Årets andejæger blev et fint arrangement med Peder Møller som vinder.

Poul Court kvalificerede sig til D.J. DK mesterskab i feltskydning.

Sluttelig lød en opfordring til at komme lidt mere på skydebanerne da efterretningerne far jagter tyder på lidt for mange forbier.

3.3 Riffeludvalget:

Jørgen Veng berettede om 2 skydninger i Ørre i år med fin tilslutning. Hjorteskydning og endelig skydning til Elgmærke. Flere skytter opnåede Elgmærker. Jørgen opfordrede folk til at komme af sted da flere træninger giver bedre resultater under jagten. (Læs: Færre anskydninger)

3.4 Skytteforeningen:

Jan Frisk og Poul Court berettede om et år hvor banen i en periode har været lukket men som nu er tilbage på sporet.

Der har i år været 2 skydninger imod Marineforeningen.

Polka skydningerne går lidt op/ned i antallet, men er generelt gået godt..

Endelig blev der givet en opfordring til at møde op på klubaftnerne til hygge og skydning.

4. Aflæggelse af regnskab:

Ove Bjørnskov Klaus: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

5.Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag.

6. Kontigent 2011: Der blev vedtaget en stigning på 5.- på ordinær medlemskab og en lille nedsætning af resten. Dog med en 80.- nedsætning på Xtraordinær medlemskab.

7. Valg af Formand og bestyrelsesmedlemmer: På valg var Per Evan og Claus Brok Møller.

Bestyrelsen ser efter valget således ud:

Formand: John Højager

Kasser: Ove Bjørnskov Klaus

Menige medlemmer: Claus Brok Møller

Henrik Gregersen Pedersen

Jørgen Møller

Phillip

Toke

Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af 2 suppleanter: Per Evan og Poul Court blev valgt.

9. Valg af udvalg. De kom til at se ud som følger:

Bar: Torben Skrald

Haglbøsse/mobilskydning: Kim Mølgård

Riffel: Per Evan

Der blev ikke valgt nogen til skytteforeningen, da skytteklubbens forhold til Jægerne Aarhus skal afklares på bestyrelsesmøde.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bodil Mølgård blev valgt til Revisor og Poul Højager som Suppleant.

11. Evt: Et af vores nye medlemmer spurgte til medlemsjagter. Per E. forklarede hvorfor man ikke som i nogle andre foreninger har sine egne foreningsjagter for medlemmer.

Jens Christian indstillede til den nye bestyrelse at komme med nye tiltag for medlemmer.

Den afgående formand takkede af.

Ordstyreren Jens Christian takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.