JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

Referat af Jægerne Aarhus’s generalforsamling 1. November 2012

Referent: Phillip Davidsen

 

1.       Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på  Christian Johansen som blev valgt til dirigent.
Christian foreslog herefter et stemmeudvalg: Lars Davidsen og Bodil Mølgaard blev valgt.
Christian gør opmærksom på at generalforsamlingen ikke er lovligt varslet da den ikke har været annonceret i JÆGER i oktober. Han forslår at såfremt blot et enkelt medlem gør indsigelser imod at forsætte vil generalforsamlingen blive erklæret ugyldig og at der skal indkaldes igen på et senere tidspunkt.
Generalforsamlingen anerkendes af alle tilstedeværende uden indsigelser.
Herefter gives ordet til formanden som skal aflægge beretning.
 

2.       Formandens beretning
Fremlæggelse af det sidste reviderede årsregnskab til godkendelse.


Jeg vil først byde velkommen til JÅ 13`ete ordinære generalforsamling.

Jeg håber vi får en hyggelig og produktiv aften, hvor vi afvikler generalforsamlingen sobert og sagligt. Vi har en lækker vildtgryde som Claus har lavet og den skal vi spise når generalforsamlingen er færdig.

Jeg har fået på puklen for manglende aktivitet og tilstedeværelse i foreningen. Jeg beklager naturligvis min manglende aktivitet og manglende respons til medlemmerne. Jeg ville gerne have gjort meget mere og forstår fuldt ud kritikken. Jeg vil dog forsøge at forklare kort hvad det er jeg/vi har brugt tiden med.

Bestyrelsen har siden formandsskiftet for 2 år siden arbejdet meget med at få ryddet op i foreningen. Det være sig både økonomisk men også helt bogstaveligt ment. Da vi startede efter overdragelsen opstod der hurtigt en masse ballade og falske rygter som vi måtte slås med. Dette fjernede hurtigt fokus fra det som det egentligt skulle dreje sig om, nemlig JAGT.
Vi havde i bestyrelsen set frem til at skulle udvikle sammenholdet og aktiviteterne da vi blev valgt ind, men desværre overtog vi en forening som var gennemtæret af falske og usande rygtesmede som siden vi startede har arbejdet mod bestyrelsen i forsøget på at komme foreningen til livs. Dette har vi været noget forundrede over i bestyrelsen, da man blot kan melde sig ud af foreningen såfremt man ikke ”kan li’ lugten i bageriet”
Til trods for at det er frivilligt at være med i foreningen tog denne modstand, mod den nye bestyrelse, kraftigt til. Vi var nødt til, helt fra start, at bruge al vores energi på at få redet ud i alle historierne som til tider var så utrolige at man skulle tro det var ren fiktion.
Politiet har været indblandet, vi har været nødt til at søge juridisk bistand og hjælp fra Danmarks Jægerforbund. Det har været en ufattelig sej kamp og flere gange har vi siddet til møder og kigget rundt på hinanden, og spurgt.. Hvad fanden laver vi egentligt? Hvorfor gider vi det her? Faktisk er der flere i bestyrelsen som er sprunget fra og der har været udskiftning og flere er sprunget fra. Det er helt forståeligt – da vi jo kommer her for at hygge os og have det sjovt. Vi har kæmpet fordi vi synes der har været noget at kæmpe for! Tidligere var foreningen et super sjovt og hyggeligt sted at komme og drømmen er, at det skal den blive igen.

Bundlinjen er nu, at vi ER kommet rygterne og løgnehistorierne til livs, men desværre ikke uden omkostninger.

Bl.a. er en person i bestyrelsen i foråret blevet ringet op om aftenen af en ukendt person som var meget truende. Dette er fuldstændig vanvittigt!! Meget skræmmende og naturligvis helt uacceptabelt og hører ingen steder hjemme i en frivillig forening.
Det havde nær ved betydet den samlede bestyrelses afgang, men efter en god snak besluttede vi ikke at give efter men at bakke hinanden op i tiden hen mod denne generalforsamling, hvor hele bestyrelsen nu ønskes afløst.
Jeg håber på forståelse for den situation vi har været i. Vi har bestemt ikke siddet på hænderne, men været tvunget til at fokusere alle vores ressourcer på alt andet end sjove ting og aktiviteter.
Vi synes det vil være synd såfremt foreningen ikke finder opbakning til forsat eksistens og håber derfor at der er flere ildsjæle i foreningen som ønsker at arbejde videre fra hvor vi nu slipper.

Foreningen er i dag renset for de tidligere dårligdomme og samtidig er økonomien ved at være på fode igen.
Det betyder at en ny bestyrelse får fred og ro og kan arbejde fra et rent bord og koncentrere sig om JAGT J
Foreningen har i udgangspunktet en masse at byde på til de jægere som har lyst. Vi har gode sociale arrangementer, skytteforening, egen kastevogn, et hyggeligt klublokale med fri adgang for alle medlemmer og ikke mindst mange gode medlemmer i foreningen.
Til orientering kan jeg oplyse at vi i øjeblikket er 235 medlemmer, så der er absolut noget at bygge videre på.

Såfremt vi ikke får valgt en ny formand/bestyrelse i dag er vi nogle få der vil modtage genvalg for en kortere periode hvor vi vil arbejde aktivt for at finde en anden bestyrelse til foreningen og herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Det betyder at såfremt der ikke er hjælpsomme hænder i denne periode vil aktiviteterne stå helt stille i en overgangsfase. Vi er udbrændte og har ikke selv energien eller for den sags skyld tiden til at gøre noget aktivt. Vi vil dog forsat være gode medlemmer i foreningen og hjælpe en ny bestyrelse i gang.

Så jeg håber at når vi kommer til punkt 5 at der er nogle friske jægere som har lyst til at overtage stafetten og føre foreningen videre.

Ang. Aktiviteter og arrangementer har vi dog haft tid til bl.a. at afholde følgende;
Julebanko;
Vores julebanko blev som sædvanlig en succes, og vi må se om der afholdes en igen i år.
Bukkepral;
Bukkepralet var som altid en succes, og der blev præsenteret flere fine bukke på paraden.
Desuden forsøgte vi at afholde sommerbanko/grillaften. Det var en meget hyggelig dag/aften på trods af det sparsomme fremmøde.
I kælderen, skytteforeningen i centrum, har vi også afholdt arrangementer, venskabsdyst med marineforeningen som Kim Mølgård har lidt kommentarer til. Vi afholder stadig en del polterabendskydninger der skæpper godt i kassen.
Vi arrangerede flere forskellige foredrag sidste vinter og i foråret, disse var informative og underholdende, desværre var der meget få medlemmer som mødte op (5-12 personer).

Hvad angår medlemskontingent ønsker vi ikke at hæve det, så det bliver på det nuværende.

Jeg vil afslutte med at takke alle de medlemmer og ikke medlemmer som lægger et stort stykke arbejde i foreningen og hvis flere har lidt arbejdskraft og tid i overskud, er der altid brug for en ekstra hånd til diverse arrangementer. Så meld jer gerne til bestyrelsen.

Knæk og bræk.

Beretning godkendt med 1 stemme imod.

Orientering fra skytteforeningen:
Henrik Pedersen oplyser at der pt. er 21 medlemmer. Flere medlemmer er velkomne
Der er skydning hver tirsdag i ulige uger.

Haglbøsseudvalg:
Kim Mølgaard der har været arrangement med Purhus jagtforening, Årets andejæger blev Kim Mortensen

Riffeludvalget
Henrik Pedersen beretter at der kun har været et arrangement i år nemlig skydning til bukkemærke i Allingåbro. Der var pænt fremmøde og flere guldmærker J

3.      Regnskabsfremlæggelse:

Herefter fremlagde Claus Møller regnskabet. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. Der er per 1/11 en egenkapital på kr. 52.745,-
 

4.       Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag.
 

5.       Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. - Vedtaget
 

6.       Valg af formand:
John havde opfordret til at medlemmerne skulle vælge en ny formand. Der var ingen der ønskede at stille op som formand på nuværende tidspunkt og derfor forsætter John som formand endnu et år.
 

7.       Valg af kasserer:
Claus Møller modtog ikke genvalg. Lars Davidsen blev valgt som ny kasserer.
 

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Søren Leth blev valgt for et år. Jens Christian Johansen og Søren Lindhardt blev valgt for 2 år.

Valg af suppleanter:

8.       Som suppleanter blev valgt Erik Andersen, Christian Davidsen og Philip Davidsen.
 

10.       Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor – Bodil Mølgaard modtog genvalg. Suppleant Anders Laursen.
 

11.   Eventuelt:

Følgende blev opfordret til bestyrelsen: Undersøge om der er medlemmer uden pc som kan blive orienteret per post? I første omgang kan der annonceres i JÆGER hvor medlemmer opfordres til at henvende sig til bestyrelsen såfremt de ønsker at blive orienteret per brev eller sms.
Herudover er der også et ønske fra flere medlemmer som ønsker at klublokalet gøres røgfrit.

Ordstyreren Jens Christian takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.