Vedtægter

1.0Navn og hjemsted
1.1Foreningens navn er : Jægerne Aarhus
1.2Foreningens hjemsted er: Højbyhus 1A 8462 Harlev
  
2.0Forholdet til Danmarks Jægerforbund m.fl.
2.1Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
2.3Foreningen skal arbejde for, samt støtte alle tiltag til samarbejde mellem jagtforeninger i Århus og øvrige foreninger tilsluttet Danmarks Jægerforbund.
  
3.0Formål og opgaver
3.1Foreningens formål er at samle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.
3.2At drive begrænset og kontrolleret jagt i forhold til areal og vildtbestand.
3.3At fremme jagtkultur og fauna gennem god vildtpleje og jagtmoral.
3.4At fremme medlemmernes kendskab til, samt skydning med både riffel og haglbøsse – altså flugt- og riffelskydning, også som sport.
  
4.0Optagelse
4.1Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
4.2Der optages (O)rdinære – (S)enior – (J)unior – (F)amilie – (Æ)res og (X)ordinære medlemmer. Alle undtagen (X)ordinære og (F)amilie  får JÆGER gennem foreningen og kan deltage i foreningens aktiviteter.
  
5.0Ophør
5.1Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
5.2Foreningen kan slette et medlem, som er i restance til foreningen, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.
5.4Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
  
6.0Kontingent og hæftelse
6.1Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen fastsat, årligt kontingent.
6.2Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
  
7.0Ordinær generalforsamling
7.1Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, den 1´ste torsdag i november. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ´s medlemsblad JÆGER og på DJ’s hjemmeside under foreningsnyt, samt vor egen hjemme-side: www.jaegerne-aarhus.dk
7.4Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
 
 Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste Ordinære generalforsamling (formandens beretning)
Fremlæggelse af det sidste reviderede årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand (lige år)
Valg af kasserer (ulige år)
Valg af 3-5 bestyrelses medlemmer
Valg af 1-2 suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
8.0Ekstraordinær generalforsamling
 
8.1Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst én uges varsel.
 
9.0Afstemninger
9.1Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2Hvert medlem har én stemme.
9.3Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.4Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
 
10.0Bestyrelsen
10.1Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
10.3Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
10.5Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
10.6Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
10.8Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær- næstformandens stemme afgørende.
10.10Jagtleder er øverste myndighed ved foreningens fællesjagter, dog bestemmes jagtens omfang af bestyrelsen.
 
11.0Tegningsret.
11.1Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 
12.0Formue og regnskabsår
12.1Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.
12.2Regnskabsåret er 01.10.  – 30.09.
 
13.0Revision
13.1Revisoren eller revisor suppleanten, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen  administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2Revisor og/ eller revisorsuppleant kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor/suppleant.
 
14.0Sammenslutning
14.1Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende, fælles lokalforening.

Hasle-Århus V
December 1998.
(incl. ændringer nov.1999 & nov. 2001, samt nov. 2004 & nov. 2005)