Referat af Generalforsamling 25.1.2024

Referat af Generalforsamling 25.1.2024

Referat af generalforsamling i Jægerne Århus og Skytteforeningen i Centrum d. 25/1-2024.

1. Christian Johansen blev valgt som dirigent

1 A. Klaus Falkenberg blev valgt som referent

2. Formandsberetninger:

For Jægerne Århus (Toke Vadum for Sandro Zecevic, som var forhindret):

Det har været et stille og roligt år. 

Året begyndte godt med et fyldt “klubhus” til et foredrag om blyfri ammunition. Det var rigtig interessant og mange fik noget med hjem at tænke over. 

Fra foråret har vi haft vores mandagsskydninger, hvor det har været et meget tilfredsstillende år ift. besøgende og det obligatoriske riffelskydeforløb.

Vi kunne godt afholde flere forløb da efterspørgslen har været stor. 

Skydebanen i Skibby har modtaget støjklager fra en nabo, og dette har efterfølgende medført en god og saglig dialog med Aarhus Kommune, som endte med at klagen blev afvist.
Vi ser ind i en fornyelse/opdatering af miljøgodkendelsen ift. kalibre, dialogen er opstartet med DJ’s kyndige eksperter!

Vi har sendt to hold af sted til jagtfeltskydning i Karup, hhv. forår og sensommer. Deltagerne havde en rigtig god dag med riflen, men som forening kunne vi godt ønske os større opbakning til sådanne arrangementer. 

Der har været afholdt digitale lodtrækninger om de kommunale jagter, og i nærmeste fremtid udsendes lodtrækning om jagterne for 2024.

Spørgsmål til beretningen om hvilke kalibre, man håber på at kunne skyde med på banen i Skibby i fremtiden? Der arbejdes på at vi kan skyde med kaliber op til 9,3 mm.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

For Skytteforeningen i Centrum: (Toke Vadum)

Der er åbent hver anden tirsdag. Der måtte gerne være flere aktive medlemmer. Der afholdes eksterne arrangementer primært arrangeret af Jægerne Århus. Den årlige besigtigelse og godkendelse af Østjyllands Politi gav ikke anledning til bemærkninger. I sommeren 2023 havde vi også besøg af PAC (Politiets administrative Center i Holstebro), som stillede krav om opgradering af sikkerhedssystemet til 40-C, hvilket bl.a. indebar, at yderdøre blev forsynet med stålplader, ekstra låse, og der blev opdateret på alarmberedskabet. En betragtelig udgift.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Orientering om eventuel sammenlægning mellem Jægerne Århus og Harlev Jagtforening v. Christian Johansen: Bestyrelsen har arbejdet på en sammenlægning med Harlev Jagtforening, hvis vi kan være sikre på, at vi ikke efterfølgende kommer til at hænge på store udgifter i forhold til den nedlagte skydebane i Harlev. Det bliver undersøgt om Aarhus Kommune kan godkende oprydningen på Harlev Jagtforenings område, som er §3-område, og om der kan træffes en myndighedsafgørelse som betyder, at der ikke vil kunne rejses fremtidige krav mod en eventuel fælles forening. Der vil eventuelt blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling om sammenlægningen, hvis vi kan få en afgørelse fra Århus Kommune, som er positiv.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 1/9-22 – 30/9-23:

Skytteforeningen i Centrum har god økonomi fordi de har få udgifter og tjener godt på eksterne arrangementer og salg at drikkevarer og patroner.

Jægerne Århus har en del udgifter, og ikke så mange indtægter ved ekstra aktiviteter.

30/9-23 var der 51.000 i fælleskassen. Pr dags dato er der 80.000 kr.

Der blev givet udtryk for at man ønsker flere arrangementer, som fx bukkepral, riffelskydeforløb, og alle opfordres til at komme med initiativer.

4. Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. Ingen ændringsforslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Fra forrige bestyrelse var Sandro Zecevic, Toke Vadum, Morten Eggers og Christian Johansen, valgt for 2 år, og således ikke på valg i år.

På valg i år: Thomas Andersen, Jan Pank og Lars Sønnichsen, alle blev genvalgt.

7. Ingen ønskede at opstille som suppleanter

8. Kim modtog genvalg som revisor, og Finn Andreasen blev valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt:

I Skytteforeningen i Centrum: instruktørerne opfordres til ved arrangementer at sørge for at rengøre pistolerne efter brug, så de fungerer næste gang. Kritik af den almindelige rengøringsstandard. Næstformanden vil tage handling på forbedring og komme med plan for rengøringen.

Jagten på Aarhus Kommunes arealer: organiseres af Århus Jægerråd, der gerne vil have ideer til flere arealer, hvor vi kunne foreslå jagt (til Christian Johansen)

Mårhunderegulering i Aarhus Kommune (FB: Mårhund Aarhus), bliver organiseret via FB, og alle kan medvirke. Meld jer endelig ind, eller få mere info fra Christian Johansen. I 2023 har Aarhus Kommune endelig givet et tilskud til mårhunderegulering, og for 2024 – 2025 har vi fået et tilskud på 34.000 kr. fra Miljøstyrelsen. Vi kan nu regulere både på Aarhus Kommunes og på Naturstyrelsens arealer.

Skydebanen i Skibby: Skydegebyret forhøjes til 60 kr. om mandagen, hvoraf de 10 kr. går til Jægerne Aarhus.

Der arrangeres skydedage for medlemmerne, som ligger ud over mandagsskydningerne, så medlemmerne af Jægerne Århus har bedre muligheder for at kunne skyde.