Jægerne Aarhus/Skytteforeningen i Centrum – Ref. af gen. fors. den 4. november 2021

Jægerne Aarhus/Skytteforeningen i Centrum – Ref. af gen. fors. den 4. november 2021

  1. Velkomst: Formanden Toke Vadum bød velkommen.
  • Valg af dirigent og referent: Lars Sønnichsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  J. Christian Johansen blev valgt som referent.
  • Beretning: Toke Vadum aflagde beretning om en stille periode pga.  Corona pandemien. Vi har nu 223 medlemmer. Christian Johansen berettede om skytteforeningen, hvor vi mistede en del medlemmer under lukningen i 2020 – 2021, – men andre er kommet til. Skydebanen er i gang med at få forbedret isoleringen. Økonomien igen i fremgang.
  • Fremlæggelse af regnskab v. Lars Davidsen. Bankbeholdning ved start var ca. 81.000 kr., – nu er den ca. 85.000 kr. Vi har fået et tilskud på ca. 28.000 fra DGI’s coronapulje. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  • Indkomne forslag: Der var indkommet forslag til primært redaktionelle ændringer af vedtægterne (foreningens hjemsted mm.). Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer– Alle var på valg, fordi der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020. Erik Andersson og Lars Davidsen fratræder.

Sandro Zecevic, Toke Vadum, Lars Sønnichsen, Jan Pank, Morten Eggers, Thomas Andersen og Christian Johansen blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand (for 1 år), næstformand (1 år) og kasserer for 2 år.

  • Valg af suppleanter: Johnny Brøgger og Sofie Kraft blev valgt.
  • Valg af revisor: Kim Mølgaard
  • Valg af revisor suppleant: Finn Andreasen blev valgt.
  1. Evt. Lars Sønnichsen orienterede om fremtidsplaner på skydebanen i Skibby, herunder nye elektroniske markeringer og nye muligheder for at jægerne kan skyde på elektroniske markeringer (de gamle).

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og valgt Sandro Zecevic som formand og Toke Vadum som næstformand. Vi glæder os til et spændende 2022.

Skriv et svar