Jægerråds Årsmøde Århus Jægerråd

Jægerråds Årsmøde Århus Jægerråd

·   Indsender navn: Ole Madsen

·   Sted: Kultur-og kontaktsted Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

·   Start dato/tid: 18-01-2023 19:00:00

·   Slut dato/tid: 18-01-2023 21:45:00

·   Pris: Jægerrådet er vært ved et mindre traktement.

·   Kontaktperson: Ole Madsen

·   Level: Jægerråd

·   Jægerråd: 0000127 – Aarhus Jægerråd

·   Kreds: Kreds 3

Indkaldelse til årsmøde i Århus Jægerråd. Alle medlemmer af århusianske jagtforeninger er velkomne.
Vi starter mødet med et jagtfagligt oplæg fra Sandor Hestbæk Markus
Skovfoged og Vildtkonsulent l Kronjylland,
der vil berøre nedenstående emner:
• råvildtet – meget skidt og meget lidt godt lige nu
• ny vildtskadebekendtgørelse
• jagt vs. regulering
• predationernes betydning,

Der vil være mulighed for spørgsmål til Sandor dom afslutning på hans indlæg.

Kom og hør Sandors faglige bud på nogle af de tinge vi står over for som jægere – han er en rigtig god og inspirerende oplægsholder og er kendt for sin faglighed og seriøsitet omkring jagtfaget!

Selve Årsmødet starter kl. 1945.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Århus Jægerråd om vores aktiviteter.
3. Valg af formand – udgår – der er formandsvalg i 2025.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter til disse – udgår – valg igen i 2025.
6. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest 3 uger før årsmødet.
Forslag kan fremsættes af jægerrådets bestyrelse og/eller samtlige medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Århus kommune.
Efter Årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Jægerrådet er vært ved et par madder og en øl/vand og supplerende drikkevarer kan tilkøbes på stedet.
På vegne af Århus Jægerråd
Ole Madsen
Formand

Skriv et svar